Garantie- en reparatievoorwaarden

Uitsluiting asbest producten

Producten welke in aanraking zijn gekomen met asbest of hieraan zijn blootgesteld worden niet door Catapult24 retour genomen en kunnen niet ter reparatie worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor schadelijke gevolgen van het gebruik van producten in asbesthoudende materialen en/of omgeving wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper garandeert dat zij nimmer producten aanbiedt welke vervuild zijn met dan wel blootgesteld zijn aan asbest en is bij gebreke daarvan van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte door Catapult24 of ons fabrikanten geleden en/of te lijden schade. Producten welke verdacht zijn van asbestverontreiniging worden ter beoordeling hiervan opgestuurd voor microscopisch onderzoek door een RvA-laboratorium conform NEN-5896. Bij een positieve asbesthoudende beoordeling wordt de klant hiervan terstond in kennis gesteld en is de klant aansprakelijk voor alle hieruit voor Catapult24 voortvloeiende schade.

Afhandeling asbest producten van Makita

Zonder tot enige verplichting hiertoe gehouden te zijn en zonder enige verantwoordelijkheid van Makita kan koper van asbest verdachte producten deze rechtstreeks aanbieden ter keuring dan wel reparatie bij hiertoe gecertificeerde bedrijven. Binnen de standaard fabrieksgarantietermijn van 1 jaar kunnen fabrieks- dan wel materiaalfouten geclaimd worden bij de door Makita Nederland geselecteerde en hiertoe gecertificeerde bedrijven. Transportkosten vallen buiten deze regeling.

De volgende bedrijven zijn gecertificeerd door Makita Nederland:

  • Bergsma Leek BV in Leek (0594-642529)
  • Asgro&VanderVoort BV in IJsselstein (030-2202980)
  • Best BV in Spijkenisse (0181-610116)